Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Uspostavljena naučna saradnja sa institucijama iz Srbije

22.12.2016.  Pravni fakultet

Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore potpisao je sporazum o saradnji sa Institutom za kriminološka i sociološka istraživanja iz Beograda i Pravnim fakultetom Univerziteta u Kragujevcu. 

Riječ je o Sporazumu o saradnji za razvijanje međusobne saradnje u svim oblastima naučne, istraživačke, projektne i edukativne djelatnosti koje budu ocijenjene kao komplementarne sa stanovišta svake strane potpisnice. Saradnja ovog Sporazuma zasniva se na principima međusobnog povjerenja, uvažavanja, naučne izvrsnosti i doprinosa naučnom razvoju.