Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Ugovorena saradnja sa Institutom za nuklearne nauke "Vinča"

07.12.2016.  Metalurško-tehnološki fakultet

Metalurško-tehnološki fakultet Univerziteta Crne Gore je, početkom decembra 2016. godine, zaključio ugovor o dugoročnoj naučno-tehničkoj i poslovnoj saradnji sa Laboratorijom za materijale Instituta za nuklearne nauke “Vinča” Univerziteta u Beogradu.

Saradnja će se odvijati kroz učešće u zajedničkim naučno-istraživačkim i razvojnim projektima, stručnim projektima u oblasti ekspertskih usluga, istraživanjima, ispitivanjima i karakterizacijama materijala. Potom, kroz mobilnost nastavnog i istraživačkog osoblja, kao i učešće na programima stručnim usavršavanjem,  rad na drugim naučnim i stručnim poslovima iz oblasti koje spadaju u djelatnost MTF i Instituta “Vinča"; zajednički nastup, odnosno formiranje zajedničkih timova u poslovima sa trećim licima, angažovanje kadrovskih i drugih potencijala Instituta ”Vinča” za neke od oblika praktične nastave koju izvodi MTF i druge oblike saradnje u okviru zajedničkih i opštih interesa.