Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Cilj bolje doktorske studije

13.12.2016.  Odbor za doktorske studije Univerziteta Crne Gore

Na poziv rektorke Radmile Vojvodić Univerzitet Crne Gore posjetila je rukovoditeljka Doktorske škole Univerziteta u Ljubljani prof. dr Aleksandra Kanjuo Mrčela. Ona je u toku dvodnevnog radnog sastanka sa članovima Odbora za doktorske studije razgovarala o mogućnostima za dalje unapređenje doktorskih studija na Univerzitetu Crne Gore i konkretnoj saradnji dva univerziteta u toj oblasti za šta postoji obostrana spremnost. Tokom susreta pozdravljen je napredak koji je Centar za doktorske studije Univerziteta Crne Gore postigao za 15 mjeseci od osnivanja.

Jedan od konkretnih oblika saradnje je organizacija ljetnje škole, koja bi u Crnoj Gori okupila doktorande dva univerziteta iz oblasti društveno-humanističkih nauka i umjetnosti, potom individualna i saradnja među studijskim programima, ali i učešće na doktorskim radionicama i seminarama naših doktoranada i mentora na Univerzitetu u Ljubljani. 

Poseban akcenat u toku sastanka stavljen je na realizaciju doktorskih studija – od izbora mentora, njihovog rada sa doktorandima, kvalifikacijama na osnovu kojih se biraju, rada komisija na doktorskim studijama, do pripreme kandidata za upis na studije i procedura koje treba da prođu do odbrane teze.

Ocijenjeno je da treba istrajati na principima koje slijede oba univerziteta o referentnosti mentora, odnosno da moraju imati objavljene radove na SCI listama iz područja iz kojeg se biraju za mentora. Ovi kriterijumi koji vrijede i za komentore, kako je saopšteno, osiguravaju dobar kvalitet doktorskih studija. Isto pravilo treba primjenjivati i na doktorande koji bi trebalo da imaju objavljen ili prihvaćen rad za objavu iz doktorata. 

Ukazano je i na značaj Regionalne platforme za mjerenje i saradnju u visokom obrazovanju i istraživanju za unapređenje doktorskih studija u regionu i najavljeno da bi uskoro mogla biti gotova baza eksperata – potencijalnih mentora koja će biti dostupna i studentima doktorskih studija Univerziteta Crne Gore. Ocijenjeno je da je internacionalizacija doktorskih studija veoma važna, jer se tako obezbjeđuje veći kvalitet. 

Članovi Odbora za doktorske studije Univerziteta Crne Gore saopštili su da su iskustva slovenačkih kolega dragocjena i korisna. Navedeno je i da se doktorske studije na Univerzitetu Crne Gore nalaze u kompleksnom razvojnom trenutku, a da će novi master, koji proizilazi iz reformisanog modela studija, dati dobru osnovu za kvalitet doktorskih studija kojem Univerzitet teži.

Na sastanku je saopšteno i da je Univerzitet otvorio mentorsku listu, koja je internacionalizovana, i da je kao prelazno rješenje uvedeno komentorstvo, a sve u cilju postizanja većeg kvaliteta i bolje referentnosti studija, doktoranada i doktorata. 

Profesorica Kanjuo Mrčela podržala je aktivnosti Odbora za doktorske studije Univerziteta Crne Gore i izrazila spremnost za saradnju.  U toku prezentacije desetogodišnjeg iskustva Doktorske škole, kojom rukovodi, rekla je da bi u komisije na doktorskim studijama trebalo da budu birani najreferentniji nastavnici iz konkretnih oblasti i da je obaveza da bar jedan član bude sa nekog drugog univerziteta, što je pravilo i na Univerzitetu Crne Gore. 

Ona je objasnila proceduru upisa na doktorske studije na Univerzitetu u Ljubljani koji započinje Info danima o doktorskim programima, a nastavlja se raspisivanjem oglasa, nakon čega kandidati dostavljaju „idejnu skicu doktorskog rada“ koju mora potpisati potencijalni mentor. Tek nakon tog potpisa, slijedi prijava i upis na doktorske studije. Organizuju se i dva doktorska seminara – prvi kada kandat prijavi temu koju predstavlja komisiji, javnosti i drugim doktorandima. Drugi je svojevrsna generalna proba pred odbranu rada, kada ista publika daje eventualne sugestije kandidatu i mentoru i rasterećuje ih pred sami čin odbrane.