Univerzitet Crne Gore - Naslovna

May 29
 Centar za međunarodnu saradnju UCG

Poziv za projektne predloge


Sekretarijat Centralno-evropske inicijative iz Trsta objavio je poziv za dostavljanje projektnih predloga u okviru Programa za razmjenu znanja. Projekti će biti kofinansirani od CEI Fonda pri Evropskoj banci za obnovu i razvoj. 


Krajnji rok za dostavljanje projektnih predloga je 29. jun 2017. Predviđeno je da implementacija projekta počne 1. januara 2018. i da ne traje duže od dvije godine.  

Predlozi projekata treba da obuhvate odgovarajuće aktivnosti za transfer znanja koje bi se sprovodile za obuke, radionice,sekondiranje zaposlenih, studijske posjete, peer-review misije, podršku u pripremi strateških dokumenata(razvojni planovi, reforme, strateške studije), transfer tehnologija i tehničku podršku. Svi predlozi projekata moraju biti u skladu sa Planom aktivnosti Centralno-evropske inicijative i ispunjavati kriterijume propisane Pozivom za projekte i smjernicama za apliciranje. U okviru ovog Poziva za dostavljanje projekta bilo koji dodijeljeni grant ne smije premašiti 50 % ukupnih troškova projekta, a maksimalan iznos granta dodijeljen pojedinačnom projektu ne može preći 40 000 eura. 

Za dostavljanje projektnih predloga kao i za dalje informisanje kontakt je e-mail borka.marinovic@mfa.gov.me i telefonski broj 020 416 336.