Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Odbrana Magistarskog rada / Savica Tomović

15.02.2017.  Prirodno - matematički fakultet

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Obavještenje

Kandidat Savica Tomović, braniće magistarski rad pod nazivom:

                                                                                            „Algoritmi AL familije deskriptivnih jezika“

u petak 24. 02. 2017. godine u 12 časova u Sali 107A, pred Komisijom u sastavu: 

1.  Dr Milenko Mosurović, red. prof.  PMF-a, mentor;
2.  Dr Goran Šuković, docent PMF-a u Podgorici, član i
3.  Dr Aleksandar Popović, docent PMF-a, član.