Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Odbrana magistarskog rada / Jasmin Kuč

17.05.2017.  Prirodno - matematički fakultet

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta Crene Gore


                                                                                               OBAVJEŠTENJE


Kandidat Jasmin Kuč, braniće magistarski rad pod nazivom

“KONCENTRACIJE RADONA (222Rn) U ZEMLJIŠTU PODGORICE”

u srijedu 24. 05. 2017. godine u 1030 časova u  Sali broj 107A, zgrada tehničkih fakulteta, pred Komisijom u sastavu:

1.  Prof. dr Nevenka Antović, mentor;

2.  Prof. dr Nataša Raičević, član;

3.  Prof. dr Perko Vukotić, akademik CANU, redovni profesor PMF-a u penziji, član 


Podgorica, 16. 05. 2017. godine