Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Odbrana doktorske disertacije / Mr Dragana Petrović

16.03.2017.  Prirodno - matematički fakultet

Univerzitet Crne Gore

Prirodno-matematički fakultet u Podgorici


                                                                                                              O B A V J E Š T A V A


Mr DRAGANA PETROVIĆ brani doktorsku disertaciju pod nazivom

"Ekofiziolooške, biohemijske i anatomske odlike vrste Trapa natans L. na području Skadarskog jezera"

pred Komisijom u sastavu:

1.  Dr Slađana Krivokapić, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici – mentor;

2.  Dr Jadranka Luković, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu;

3.  Dr Goran Anačkov, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu;

4.  Dr Danka Caković, docent Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici

5.  Dr Vesna Vukašinović Pešić, docent Metalurško-tehnološkog fakulteta Podgorica.

Odbrana će se održati u četvrtak, 30. 03. 2017. godine sa početkom u 12 sati u Svečanoj sali (broj 225) zgrada Tehničkih fakulteta.