Univerzitet Crne Gore - Naslovna

Magistarski rad / Nebojša Jablan

23.03.2017.  Elektrotehnički fakultet

UNIVERZITET CRNE GORE
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET-PODGORICA


O B A V J E Š T E NJ E

 Magistarski rad „Optimizacija pogona elektroenergetskog sistema sa termoelektranama u sistemu trgovine emisijama CO2“,kandidata Nebojše Jablana, dipl.ing.el.,sa Izvještajem Komisije za ocjenu magistarskog rada, nalazi se u Univerzitetskoj biblioteci, radi uvida javnosti.